L

Význam vývoje zemědělství pro využívání obnovitelných zdrojů

Zaměření, význam a problémy rozvoje různých oblastí získávání potravy

Využívání materiálových zdrojů z lesa

Změny v lesním hospodářství  v průběhu času a jejich současné vlivy

Využívání vody  a její získávání

Ochrana čistoty vody

Předměty
Číslo úkolu Charakteristika úkolu Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce
1 Věci a jejich původ
2 Zajišťování výživy
3 Nepotravinové přírodní zdroje
4 Současné zemědělství
5 Pěstování zemědělských rostlin u nás
6 Rozdíly v zemědělských ekosystémech
7 Jaká bývají naše pole v současnosti
8 Co je eroze
9 Zvyšování výnosů z polí
10 Co jsou pesticidy
11 GMO potraviny
12 U nás rozšířené hospodářské rostliny
13 Chov hospodářských zvířat u nás
14 Chov ryb u nás
15 Kvalita potravin
16 Ekologické zemědělství u nás
17 Rostliny - základ potravy na světě
18 Význam moře pro výživu na světě
19 Rozdíly v dostatku potravy ve světě
20 Přírodní zdroje z lesů
21 Přirozený a hospodářský les
22 Lesní monokultura
23 Kůrovcová katastrofa
24 Hospodaření v lese
25 Nehospodářské lesy
26 Potravinové zdroje
27 Nepotravinové zdroje z živé přírody
28 Energetické využívání dřeva
29 Dřevo jako zdroj pro průmysl
30 Vznik a využívání bioodpadu
31 Voda - nezbytný přírodní zdroj
32 Využívání vody u nás
33 Sledování dostupného množství vody
34 Hospodaření s vodou
35 Úprava pitné vody
36 Znečišťování vody
37 Čištění vody
38 Pěstování zeleniny
39 Změny hospodaření v lesích