4

Kam s nimi

Zvláště obezřetní musí lidé být při odstraňování odpadů, které obsahují látky výbušné, jedovaté i jinak nebezpečné.
Takové nebezpečné odpady se musí odkládat na zvláštní místa, obvykle do tzv. sběrných dvorů. Příkladem jsou zbytky barev,
různých chemikálií (např. různých prostředků proti chorobám a škůdcům rostlin a živočichů), zářivky, ledničky atd. Někdy je třeba již nepoužívané věci odevzdávat do obchodů, kde se prodávají. Je to tzv. „zpětný odběr“.

Zbytky léků se odevzdávají nazpět do lékaren, staré ledničky a pračky do prodejen elektrospotřebičů.

Nádoby na sběr baterií a všech podobných věcí bývají i na ulici nebo v různých prodejnách.

Odpady, které se nemohou využít pro recyklaci, se mohou spalovat ve spalovnách a získaným teplem se vytápějí různé budovy. Když ani to není možné, odváží se odpad na řízené skládky. Takové skládky se musí izolovat, aby se z nich nedostávaly škodlivé látky do okolní vody a půdy.

Velmi škodlivé je, když lidé odhazují odpady jen tak do okolního prostředí. Takové „divoké“ skládky jsou nebezpečné pro život v přírodě i pro zdraví lidí.