7

Nebezpečí vodní a větrné eroze  

Půdu člověk často svým jednáním ohrožuje.

Rostliny svými kořeny půdu zpevňují a zadržují v ní vodu. Odstraňováním mezí a různé zeleně se zvyšuje vysychání půdy, a tím se zvyšuje její větrná i vodní eroze. Ke zvýšení eroze ještě přispívá, když se pěstují některé plodiny v širokých řádcích, mezi nimiž nejsou rostliny, nebo když se oře po svahu směrem dolů (po spádnici). Při dešti postupně vznikají hluboké erozní rýhy a půdu pak při prudkém dešti voda snadno odnáší pryč. Je to nenahraditelná ztráta, protože půda se vytváří po staletí i déle.

Pole bez meze 1
Obrázek bez meze 2

Zemědělci musí chránit půdu před erozí: udržovat nebo znovu zakládat meze, zachovávat zeleň v krajině, orat a dělat brázdy jedině po vrstevnici (tj. kolmo na svah).

Pole s mezí
Pole s mezí 2
11