13

Získávání paliv

Uhlí se těží v dolech.  

povrchových dolů se získává hlavně hnědé uhlí. Tyto doly zcela mění velké části krajiny a vyžadují často i zničení celých vesnic.

Povrchové doly jsou u nás především v západních a severních Čechách.

Foto dle úkolů

hlubinných dolech se těží především černé uhlí. Tyto doly provrtávají podzemí chodbami a na povrchu důsledkem bývají různé prolákliny půdy a praskliny na domech. Z podzemních chodeb se vyváží uhlí i s okolní horninou na povrch. Uhlí se odděluje a z nevyužitelné horniny (tzv. hlušiny) vznikají haldy, které rovněž mění krajinu. V současnosti jsou hlubinné doly hlavně na Ostravsku.

Povrchové doly se po vytěžení uhlí u nás obvykle zase vracejí do přírody nebo se nějak jinak využívají. Někdy se na takových místech vysadí stromy, jindy se využijí pro vytvoření vodní nádrže, někdy se tam vybuduje park apod. Tomu se říká rekultivace.

Ropa a zemní plyn se čerpají ze země prostřednictvím různě hlubokých vrtů. U nás se těží pouze v malém množství v jižní části Moravy. Ropu a zemní plyn musíme dovážet z jiných zemí. Při dopravě ropy ropovody i při využívání ropy se musí dbát na to, aby se ropa nedostala do vody a do půdy, protože  je to velmi nebezpečné.

11