L

Rozmanitost přírody kolem nás

Které jsou základní odlišnosti mezi rostlinami 

Které jsou základní odlišnosti mezi živočichy 

Podle čeho a jak je možno se i v největší rozdílnosti živočichů orientovat 

Rozmanitost je i mezi houbami

Co pro poznávání rozmanitosti přírody přinesl J.B.Linné a co Ch.Darwin

Jak se rozmanitost mění v průběhu času a v různých místech

Jaký je význam biodiverzity a jak se u nás biodiverzita chrání 

Uveďme si příklady skupin organismů, jejich znaků a souvislostí

Předměty
Číslo úkolu Charakteristika úkolu Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a svět práce Výchova ke zdraví
1 Jaká je rozmanitost ve vybrané části okolní přírody menší organismy?
2 Porovnej rozmanitost jehličnanů
3 Pozoruj rozmanitost kvetoucích rostlin
4 Pozoruj a rozlišuj živočichy
5 Sleduj rozdíly u bezobratlých
6 Sleduj rozmanitost ptáků
7 Pozoruj a odlišuj další ptáky
8 Podle kterých znaků se ptáci rozlišuji do příbuzných skupin?
9 Nejrozmanitější skupina živočichů
10 Rozmanitost mezi houbami
11 význam třídění organismů
12 Počet organismů na světě
13 Rozmanitost druhů v naší republice
14 Kdo byl Karl Linné
15 Co je biodiverzita?
16 Rozmanitost projevů života různých organismů
17 Organismy v přírodě i v rámci druhu
18 Jaká je rozmanitost přírody
19 Podmínky prostředí ovlivňují rozmanitost
20 Rozmanitost ekosystému a druhů v přírodě
21 Organismy na Zemi se měnily
22 Jak se měnila rozmanitost života na Zemi ?
23 Kdo byl Darwin
24 Co je předpokladem přírodního výběru
25 Podmínky prostředí ovlivňují rozmanitost
26 Člověk a rozmanitost přírody
27 Jedinci stejného druhu
28 Kolik druhů v naší přírodě znáš
29 Jaká je rozmanitost ekosystémů v naší přírodě
30 Význam biodiverzity
31 Význam biodiverzity pro zemědělství
32 Význam biodiverzity pro každého z nás
33 Proč je důležité umět rozlišovat organismy v přírodě?
34 Souvislost druhové a ekosystémové rozmanitosti
35 Ohrožení ekosystému
36 Jak se v krajině mění rozmanitost
37 Jak se druhy v přírodě ovlivňuji
38 Omezení zavlečených druhů
39 Jak chování lidí ohrožuje rozmanitost druhů v přírodě
40 Vlivy změn v prostředí na rozmanitost druhů
41 Rozmanitost druhů u nás a ve světě
42 Jak se u nás různé druhy organismů chrání
43 Návrat některých druhů do naší přírody
44 Ochrana všech ekosystémů v krajině
45 Co jsou chráněná území
46 Kde jsou u nás velkoplošná chráněná území
47 Prověř znalosti o CHKO
48 Co je geopark
49 Sleduj rozmanitost vodních obratlovců
50 Obojživelníci a plazi
51 Vodní ptáci 1
52 Pěvci
53 Ptáci - společné vlastnosti
54 Rozmanitost v třídě nejbližších „příbuzných“v naší přírodě
55 Rozmanitost savců ve světě
56 Obratlovci: povrch těla a pohyb
57 Porovnání vývoje vnitřní stavby těl obratlovců
58 Společné znaky života všech obratlovců
59 Co jsou rostliny výtrusné a které to jsou ?
60 Kteří živočichové jsou nejjednodušší?
61 Měkkýši
62 Kroužkovci
63 Hmyz