1

Návaznosti EV na RVP pro 1.st. ZŠ

 

V následující části jsou vybrány citace z platných RVP pro 1.st.ZŠ, které ukazují možnosti

uplatňování EV v jednotlivých ročnících ; využívání portálu v jednotlivých školách závisí na učiteli, na spolupráci mezi učiteli a na celkovém řešení ŠVP.

 

Rozbor ukazuje, že využívání portálu pro EV je v přímém souladu s RVP a ke spolupráci je možno získat učitele prakticky všech vzdělávacích oborů.

V citacích jsou vybrány ty části RVP, které se přímo či nepřímo vztahují k EV, tzn., že se přímo uvádí souvislost s problematikou životního prostředí a EV, nebo navozují možnosti aplikací obsahu učiva, které se týká objasňování nezbytnosti respektování ekologických souvislostí, uvědomování si důležitosti přírodních zdrojů i správného nakládání s nimi, důsledků různých vlivů člověka v prostředí i způsobů řešení různých problémů.

Citace jsou uspořádány tak, aby jejich celkový rozsah byl co nejmenší a aby se k sobě jednotlivé části co nejpřehledněji vázaly.

Kurzívou jsou vyznačeny obecné části k vstupní informaci o významu RVP a jeho částí; tato část představuje informace pro další možné uživatele portálu – tj. pro rodiče, vychovatele atd, - učitelům je dobře známá.

 

RVP

Ÿ vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol;

Ÿ specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci základního vzdělávání;

Ÿ vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo

Ÿ zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními funkcemi;

Ÿ stanovuje standardy pro základní vzdělávání, jejichž smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV a při zjišťování, zda a do jaké míry si žáci osvojili důležité vědomosti a dovednosti;

Ÿ podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků;

 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

 

V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:

umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení,

 

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,

 

vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci ,

 

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

 

připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti ,

 

vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.

 

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti..

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná,

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání.

K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

 

 

 1. a) Výběr klíčových kompetencí s podstatným významem pro EV:

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:

 

kompetence k učení;

žák

Ÿ vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,

Ÿ vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Ÿ operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Ÿ samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

 

kompetence k řešení problémů;

žák

- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Ÿ vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Ÿ samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Ÿ ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Ÿ kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí ;

 

kompetence komunikativní;

žák

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu,

- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem;

 

kompetence sociální a personální;

žák

- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu;

 

kompetence občanské;

žák

- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti ;

 

kompetence pracovní;

žák

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla,

- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot,

- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech,

- orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení .

 

 1. b) EV v jednotlivých vzdělávacích oblastech

Pro 1.st. ZŠ

Ÿ Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk), Další cizí jazyk) ČJ, CJ

Ÿ Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) M

Ÿ Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) IT

Ÿ Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) - ČJS

Ÿ Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) , Vv, Hv

Ÿ Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) VKZ, Tv

Ÿ Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) ČP

 

Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo v praktických situacích a v běžném životě.

RVP ZV stanovuje očekávané výstupy na konci 3. ročníku (1. období) jako orientační (nezávazné) a na konci 5. ročníku (2. období) a 9. ročníku jako závazné.

Učivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat, činností) a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Pro svoji informativní a formativní funkci tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu.

Učivo, vymezené v RVP ZV je doporučené školám k distribuci a k dalšímu rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. Na úrovni ŠVP se stává učivo závazné.

Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů škola rozčlení do vyučovacích předmětů a rozpracuje, případně doplní v učebních osnovách podle potřeb, zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo zaručené směřování k rozvoji klíčových kompetencí.

Z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět nebo více vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout integrací vzdělávacího obsahu více vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací předmět). RVP ZV umožňuje propojení (integraci) vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně vzdělávacích oborů.

Integrace vzdělávacího obsahu musí respektovat logiku výstavby jednotlivých vzdělávacích oborů. Základní podmínkou funkční integrace je kvalifikovaný učitel.

Záměrem je, aby učitelé při tvorbě školních vzdělávacích programů ŠVP vzájemně spolupracovali, propojovali vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělávání.

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 

Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí.....

Učí se vnímat lidi i kvalitní a bezpečné vztahy mezi nimi,všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a, přemýšlet o nich., případně je chránit.

Na základě poznání sebe a, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, perspektivám i rizikům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.

Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.....

Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků......

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů. Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich vzdělávacího obsahu11

 

 • V tematickém okruhu MÍSTO, KDE ŽIJEME se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami,...

 

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
 • rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

Očekávané výstupy – 2. období

žák

 • vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam ...........
 • zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
 • rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce .......

 

Učivo

Ÿ domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště

Ÿ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a

situace

Ÿ obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť

Ÿ okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany

Ÿ regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod

Ÿ naše vlast – domov, krajina, státní správa a samospráva, ........................................

Ÿ Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování

Ÿ mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky

 

 • V tematickém okruhu LIDÉ KOLEM NÁS si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi... Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.

 

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

Očekávané výstupy – 2. období

 • poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

 

Učivo

Ÿ rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny.......................................... práce fyzická a duševní, zaměstnání

Ÿ soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, ........................................................

Ÿ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, .................................. – ohleduplnost, etické zásady, ......................................................................

Ÿ právo a spravedlnost – .......................................... práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání ............................................

Ÿ vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; .........

Ÿ základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, ............................................, globální problémy přírodního prostředí

 

 

 • V tematickém okruhu LIDÉ A ČAS se žáci učí orientovat v dějích a v čase.

Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase.....

 

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost

Očekávané výstupy – 2. období

žák

 • pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 • srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

 

Učivo

Ÿ orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, ............................ kalendáře, .......................................denní režim dne, roční období

Ÿ současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, ............................ významné dny

Ÿ regionální památky – péče o památky, ....................................................

Ÿ báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

 

 

V tematickém okruhu ROZMANITOST PŘÍRODY žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy , kde vznikl a rozvíjí se život.. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat.. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

 

Očekávané výstupy – 1. období .....

žák

 • pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě ........
 • roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků ........
 • provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

Očekávané výstupy – 2. období

žák

 • objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
 • zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy .....
 • zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 • založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

 

Učivo

Ÿ látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek

Ÿ voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život

Ÿ nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam

Ÿ Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období

Ÿ rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka

Ÿ životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí

Ÿ rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva

Ÿ ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

Ÿ rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi

 

 

 

 • V tematickém okruhu ČLOVĚK A, JEHO ZDRAVÍ A BEZPEČÍ žáci poznávají především

sebe......... Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a

bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější důležitá

hodnota v životě člověka.......

 

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky.......
 • rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; .......

Očekávané výstupy – 2. období

žák

 • uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích......
 • uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

 

 

Učivo

Ÿ lidské tělostavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce člověka, ...................................................................., vývoj jedince

Ÿ péče o zdraví, zdravá výživa – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc,; nemoci přenosné a nepřenosné, ...............................................ochrana před infekcemi ..................................................., prevence nemocí a úrazů, .......................................

Ÿ osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; ..........................................................

Ÿ přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického ......................... zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku

 

 

Cílové zaměření

Ÿ utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti,

Ÿ rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech,

Ÿ utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně,

Ÿ objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět,

Ÿ poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení,

Ÿ poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně mimořádných událostí.

 

 

 

 

NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, CIZÍ JAZYK),

 

Vzdělávací obory (předměty):

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek:

Komunikační a slohové výchovy,

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.

jazyková výchova:

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka.

Literární výchovy.

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby - formulovat vlastní názory o přečteném díle - Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy – viz dále.

Cílové zaměření

vede žáka k:

Ÿ samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Očekávaný výstup

žák

 • odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
 • rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
 • zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,

vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně

připraví a s oporou o text přednese referát

 • uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,

Učivo

písemný projev

 • žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Učivo

- slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Očekávaný výstup

 • formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení
 • tvoří vlastní literární text podle svých schopností

Učivo

Ÿ tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů,

 

 

CIZÍ JAZYK

Očekávané výstupy – 1. období

 • rozumí jednoduchým pokynům a větám a reaguje na ně

 

Učivo

Ÿ slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce s překladovým slovníkem

Ÿ typy textů (jednoduché a přehledné) – báseň, říkanka, píseň, blahopřání, e-mail, formulář, instrukce, jídelní lístek, komiks, leták, nápis, návod, omluva, plakát, pohádka, příběh, pohlednice, popis, rozvrh hodin, SMS zpráva

Ÿ tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda , počasí

 

 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy.

- V tematickém okruhu ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE na prvním stupni, na který navazuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná si žáci osvojují

dovednost umět aritmetické operace propojit s reálnou situací.....

Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním........

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
 • provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
 • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

- 2 období

 • zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
 • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

 

 

- V dalším tematickém okruhu ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů.

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
 • popisuje jednoduché závislosti z praktického života
 • doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

– 2. období

 • vyhledává, sbírá a třídí data
 • čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

 

- V tematickém okruhu GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev.

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 • porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
 • rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

- 2.období

 • narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
 • sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

 

- Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků,

OV v této oblasti nejsou pro 1.st. stanoveny

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Ÿ využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace

Ÿ rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů

Ÿ vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), ......

Ÿ rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života ...

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni.

 

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.

 

Cílové zaměření

Ÿ poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií

Ÿ schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení

 

Vzdělávací obsah

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

Očekávané výstupy – 1. a 2. období

žák

 • při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 • vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
 • komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

Očekávané výstupy – 1. a 2. období

žák

 • pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

 

 

UMĚNÍ A KULTURA

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod.

Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.

 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

vede žáka k:

Ÿ.......... k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; .......

 

Ÿ zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; ........
 • interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Očekávané výstupy – 2. období

žák

 • při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky

 • osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření;
 • nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Učivo

Ÿ uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

Ÿ reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly

 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě.

Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných.

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy.

 

Cílové zaměření

vede žáky k:

Ÿ poznávání zdraví jako důležité životní hodnoty .......

Ÿ získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje

Ÿ aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci

 

Očekávané výstupy – 1. i 2. období

žák

 • ........ uplatňuje hlavní zásady hygieny ........

 

V oboru:

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Ÿ turistika a pobyt v přírodě –.........., táboření, ochrana přírody

 

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Charakteristika vzdělávací oblasti

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky......

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné.

Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni vzdělávání a je určen všem žákům..

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci....

 

Cílové zaměření

vede žáky k:

Ÿ pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

Ÿ poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka

Ÿ autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí

Ÿ chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení

Ÿ orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost

 

Vzdělávací obsah

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
 • pracuje podle slovního návodu a předlohy

Učivo

Ÿ vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

Očekávané výstupy – 2. období

 • pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
 • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

Učivo

Ÿ stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů

Ÿ práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
 • pečuje o nenáročné rostliny

Očekávané výstupy – 2. období

 • provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
 • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce .....

PŘÍPRAVA POKRMŮ

Očekávané výstupy – 2. období

žák

 • udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; ....

 

 

DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná
 • zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání
 • reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového)

Očekávané výstupy – 2. období

žák

 • rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
 • pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků
 • reflektuje svůj zážitek z dramatického díla;

Učivo

PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ TVORBY

Ÿ náměty a témata v dramatických situacích – jejich nalézání a vyjadřování

Ÿ dramatická situace, příběh – řazení situací v časové následnosti

Ÿ inscenační prostředky a postupy – jevištní tvar na základě improvizované situace a minipříběhu;

 

 

ETICKÁ VÝCHOVA

Charakteristika vzdělávacího oboru

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova tvoří10 témata – z nich se k EV nejvíce vztahují:

 1. Mezilidské vztahy a komunikace.
 2. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.
 3. Reálné a zobrazené vzory.
 4. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.
 5. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.

 

Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, z nichž se k EV nejvíce váží témata:

Etické hodnoty

Rodinný život

Ochrana přírody a životního prostředí

 

Vzdělávací obor umožňuje zároveň rozvíjet čtenářskou gramotnost – porozumění textům, posouzení spolehlivosti a platnosti informací a jejich využití v životě

Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů.

Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, ....... k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa.

 

Vzdělávací obsah

Očekávané výstupy – 1. období

žák

 • se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel
 • využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

Očekávané výstupy – 2. období

 • jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy

Učivo

Ÿ tvořivost v mezilidských vztazích

–......společné plnění úkolů,

 

 

FILMOVÁ/AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vzdělávacího oboru

Doplňující vzdělávací obor Filmová/Audiovizuální výchova poskytuje školám možnost obohatit vzdělávací obsah základního vzdělávání ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

Učí se lépe porozumět možnostem jednotlivých typů filmových/audiovizuálních sdělení....

Stejně významnou složkou vzdělávacího obsahu jsou vlastní tvořivé činnosti žáků s využitím jednoduchých technických a výrazových prostředků typických pro film a audiovizuální umění obecně.

 

Vzdělávací obsah

 1. stupeň

Očekávané výstupy – 2. období

žák

 • experimentuje se samostatně vytvořenými výtvarnými prvky a vytváří pohybové efekty, ve své

tvorbě uplatňuje základy animace

 • vytváří série fotografií a jiných statických vizualizací, následně s nimi experimentuje
 • slovně vyjadřuje děj, situace, příběh promítnutého filmu (animovaného, hraného) a zaujímá osobní stanovisko k jednání postav a vyjadřuje svůj názor na film jako celek
 • ve spolupráci s učitelem dílčím způsobem analyzuje použité prostředky a principy v ukázkách promítnutého filmu

 

10