41

Jak lidé záměrně ovlivňují vlastnosti zvířat ?

 

Jak se jmenují lidské činnosti, jejichž výsledkem jsou živočichové odlišní od živočichů v přírodě? Nevíš-li, vylušti ze tří slov: 

1. slabika slova šlehačka , 1. slabika slova chtějí , 3. slabika slova zvonění .

Získávání živočichů, kteří mají vlastnosti potřebné pro člověka je

 

Při šlechtění se prováděl výběr zvířat - samců a samic - s vhodnými vlastnostmi k rozmnožování, čili k jejich křížení. 
To se po dlouhou dobu u jejich potomků opakovalo. Tak byla postupně získána zvířata s potřebnými vlastnostmi.

Jak se označují  živočichové různých vlastností, kteří byli získáni šlechtěním? Zjisti:

2. slabika ze slova upletený , 2. a 3. slabika ze slova rameno .

Výsledek tajenky: Šlechtěním se získávají u různých druhů živočichů různá