69

Kteří ze známých živočichů jsou chráněni ?

Podívej se na příklady známých živočichů, kteří jsou chráněni.

obratlovcivlaštovka obecná, bobr evropský, veverka obecná (zrzavá), koroptev polní, zmije obecná, křeček obecný, ještěrka zelená, ropucha krátkonohá, perlorodka říční

bezobratlímotýli: otakárek fenyklový (náš největší motýl), hodně modrásků, žluťásků, ohniváčků, okáčů,                
                brouci: mnozí střevlíci, tesaříci, kovaříci

Vyhledej jejich obrázky na internetu nebo v atlasech.

Vypiš ty, které jsi někdy v okolí viděl(a).
Co znamená, že živočich je chráněný zákonem?
Jak se asi obvykle trestá toto porušení zákona?
Nakresli některého živočicha a obrázek vlož sem.