2

Atomy různých prvků

Každý prvek má své jméno  a značku odvozenou z latinského názvu prvku. Všechny prvky jsou uspořádané do tabulky zvané periodická soustava prvků.

Prohlédni si nástěnou periodickou soustavu prvků ve škole, nebo alespoň tuto velmi zjednodušenou – a  za její pomoci řeš úkoly. (Několik podrobnějších informací o periodické soustavě prvků  je také v následujícím úkolu.)

Zjednodušená periodická soustava prvků   (čísla určují pouze protonové čili atomové číslo, nikoliv nukleonové čili hmotnostní. Prvky podbarvené jsou tzv. přechodné – o ty se zatím nebudeme zajímat.)

VK podle https://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka

Atomy různých prvků se liší.

Čím se liší?

Kterým prvkům patří dále znázorněné zjednodušené modely atomů? Zjisti podle značek z periodické soustavy prvků  (z dalšího úkolu nebo z internetu podle vzoru: chemická značka Li atd.) jména prvků pod obrázky  a napiš je ke značce.

J Hůla podle http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom4.html
J Hůla podle http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom4.html
J Hůla podle http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom4.html
J Hůla podle http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom4.html

               

Které částice atomu jsou v modelech vyznačené a které nikoliv?


Elektrony na poslední dráze elektronového obalu se nazývají valenční.

Prohlédni si obrázky:

Kolik elektronů mají všechny prvky na 1. dráze elektronového obalu?
Zjisti, který prvek má pouze 2 elektrony:
Jak to zjistíš?
Ve kterém sloupečku je helium?

V tomto sloupečku jsou prvky, které se prakticky s ničím neslučují – jsou netečné - tzv. vzácné plyny.

Mají poslední dráhu elektronového obalu plně obsazenou elektrony.

Kolik elektronových drah má lithium a kolik má valenčních elektronů?

Porovnej valenční elektrony neonu a sodíku.

Kolik drah v obalu má neon a jak jsou v atomovém obalu uspořádány elektrony?
Kolik orbitů (drah) má sodík a jak jsou elektrony uspořádány?
Kolik orbitů má hořčík a jak jsou elektrony uspořádány?
Kolika elektrony je plně obsazena druhá dráha v atomovém obalu?
Usuď, jaké vlastnosti má neon a jak se proto označuje?

Prohlédni si dobře znázorněné modely prvků a obdobně nakresli modely prvků, které mají chemické značky Ar a K.

Pod kresby uveď jména těchto prvků:  

Protonové číslo Ar je 18, nukleonové 40.

Protonové číslo K je 19, nukleonové 41.

V atomovém jádru Ar i K vyznač, kolik je v něm protonů a kolik neutronů. Jak to poznáš?

Kresby zjednodušených modelů vlož sem; pod kresby napiš jména znázorněných prvků.

Jakou stavbu mají tyto atomy? Uveď počet protonů, elektronů, počet drah, po kterých se v obalu pohybují elektrony a uveď počet valenčních elektronů.

Ar :

K:            

Vyvoď závěr: mezi které prvky patří argon?

11