24

Metodický pokyn = učitel

 

 

Tematické zařazení experimentu

 • ideální plyn
 • plynové zákony, stavová rovnice ideálního plynu
 • Charlesův zákon

Cíl experimentu

 • Cílem experimentu je demonstrovat platnost Charlesova zákona při Izochorickém ději ideálního plynu a určit teplotu absolutní nuly.

Poznámky k realizaci experimentu

 • Nádoba se vzduchem musí být dokonale utěsněna, vzduch během experimentu nesmí unikat!
 • Vodní lázeň s bankou je třeba zahřívat pomalu (v našem případě se 125 cm3 vzduchu s teplotou 28 ° C ohřálo na teplotu 94 ° C za 10 minut). V opačném případě hrozí, že se zkoumaný objem vzduchu nebude rovnoměrně zahřívat.
 • Vzhledem k možnosti určit z rovnice trendu teplotu absolutní nuly, je třeba získat naměřená data z co nejširšího teplotního intervalu. Pokud chcete, aby žáci získali co nejpřesnější hodnoty, doporučte jim uskutečnit měření od teploty studené vody až po bodu varu.
 • Na druhé straně je třeba dávat pozor na vlhkost obsaženou ve vzduchu. Pokud začínáme měřit při nízkých teplotách, může její kondenzace a následný výpar zkreslit naměřené hodnoty.

Návod na zpracování dat

 • Pro další výpočty je třeba přenést získaná data do vhodného softwaru, jako je například MS Excel.

Závěry z experimentu

 • Získaná data v tabulkové i grafické podobě potvrzují na daném teplotním intervalu platnost Charlesova zákona pro ideální plyn. Tlak plynu přímo úměrně roste s jeho teplotou.

Žákovské aktivity

 

Souvislost se životem, přírodou a praxí

 • Určitě jste si už všimli, že na každém spreji je kromě návodu napsána i tato výstraha: Nádobku ( = plnou a ani prázdnou) nikdy nevhazujte do ohně, ani nevystavujte přímému slunečnímu světlu a teplotám nad 50 ° C. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávat mimo zdroje zapálení.
 • I prázdný sprej, vždy obsahuje trošku plynu. Jelikož je nádobka vzduchotěsně uzavřena, plyn nemůže unikat ven a jeho objem zůstává konstantní.
 • Pokud měníme teplotu plynu a tím i jeho tlak při konstantním objemu, jde o izochorický děj, pro který platí, že tlak plynu je přímo úměrný teplotě (p = k.T, kde k je konstanta). Tento zákon se nazývá Charlesův.
 • Pokud bychom vhodili do ohně prázdný sprej, teplota plynu uzavřeného v nádobce a jeho tlak začnou prudce růst, proto může dojít až k roztržení nádobky. Pokud by sprej obsahoval, případně ještě obsahuje hořlavé těkavé kapaliny, mohou tyto vybuchnout a způsobit těžké popáleniny. Proto to nikdy nezkoušejte !!!
 • Velmi nebezpečné jsou z tohoto hlediska propan-butanové plynové bomby, které mohou způsobit silný výbuch, pokud se nacházejí např. na místě požáru.
 • Poctivý motorista si vždy po určitém čase zkontroluje pneumatiky. Přitom však platí zásada, že nikdy neměříme tlak v pneumatikách po jízdě a ani tehdy, pokud auto stojí na slunci. Když se totiž pneumatiky zahřejí, zároveň v nich vzroste i tlak plynu.