23

Metodický list = žák

 

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • asi 500 ml nádobu se studenou vodou
 • skleněnou baňku o objemu 100 až 125 cm3
 • vařič
 • zátku se senzorem pro měření tlaku
 • teplotní senzor

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Suchou banku vzduchotěsně uzavřete zátkou s tlakovým senzorem a vložte ji do přibližně 15 ° C studené vodní lázně tak, aby byla po spodní okraj zátky ponořena pod vodou.
 • Do těsné blízkosti banky upevněte teplotní senzor.
 • Zapněte vařič a pomalu zahřívejte vodní lázeň.
 • Spusťte měření a přibližně po dobu deseti minut (=případně až do teploty varu vody) zaznamenávejte změny teploty vodní lázně a tlaku uvnitř banky.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Pokud je to nutné, na zpracování dat použijte vhodný software (=např. MS Excel)
 • Sestrojte graf závislosti teploty (=ve stupních Celsia) od tlaku.
 • Nahraďte získanou křivku vhodnou matematickou závislostí a vypočítejte rovnici trendu.
 • Z rovnice trendu určete teplotu absolutní nuly ve stupních Celsia a porovnejte s teoretickou hodnotou.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Jak se změnil tlak plynu v uzavřené nádobě při změně teploty?
 • Podařilo se vám dokázat, že se tlak plynu s teplotou mění lineárně?
 • Pokuste se odpovědět na uvedené otázky a odpovědi konzultujte s vaším učitelem.

 

Náměty nad dalšími aktivity:

Otázky a úkoly:

 • Do těsné blízkosti banky upevněte teplotní senzor.
 • Zkuste uvažovat nad tím jak by se změnil tlak plynu, když banku ochlazujeme např. v kapalném dusíku.
 • Mohli bychom takto vůbec experiment uskutečnit?