11
  1. Úkol:

Určení setrvačné hmotnosti tělesa mechanickým oscilátorem Hmotnost tělesa obvykle určujeme vážením, kdy využíváme statické účinky tíhové síly. Zákonitosti kmitavého pohybu pružinového oscilátoru umožňují zjistit hmotnost tělesa na základě dynamických účinků síly. Setrvačnou hmotnost tělesa lze určit měřením periody kmitání a tuhosti a hmotnosti pružiny a dosazením naměřených hodnot do vztahu: 4 3 0 2 2 T k m m = - p , který získáme úpravou vztahu pro periodu pružinového oscilátoru. Provedení: Upevněte pružinu na držák stativu. Na pružinu zavěste první závaží a pomocí délkového měřidla určete počáteční polohu l0 závaží. Na pružinu zavěšujte postupně další tři závaží a pro každý případ určete polohu li prvního závaží. Výsledky zapisujte do tabulky:

  1. Úkol:

Určete prodloužení pružiny Dl = li – l0. Pro jednotlivé případy vypočítejte velikost tíhové síly ( FG = mg), která způsobila prodloužení Dl pružiny a určete tuhost pružiny pomocí vztahu uvedeného v teoretickém úvodu. Vypočítejte průměrnou hodnotu k tuhosti pružiny, odchylky Dki od průměru a průměrnou odchylku Dk. Na pružinu zavěste těleso neznámé hmotnosti a mírným protažením pružinu rozkmitejte. Stopkami změřte dobu, za kterou těleso vykoná 20 kmitů. Měření opakujte pětkrát a výsledky zapisujte do tabulky.

 

11