1

Elektromagnetická indukce

Fyzikální základ

Elektromagnetická indukce je jev vzájemné vazby magnetického a elektrického pole. Elektromagnetická indukce se využívá například v dynamech  nebo alternátorech - zařízeních, které transformují mechanickou energii na elektrickou..

Vznik střídavého proudu

Už víme :
Existence elektrického proudu v obvodu - připojení obvodu ke zdroji napětí.

Vznik střídavého proudu

 1. Už víme :
  Existence elektrického proudu v obvodu - připojení obvodu ke zdroji napětí.

  Existují dva druhy proudu:

  1. Zdroj = baterie (galvanický článek, akumulátor) - stejnosměrný proud I
  2. Zdroj = otačející se závit (cívka) v magnetickém poli - střídavý proud i

   

  Napětí na konci závitu se mění harmonicky a jeho okamžitá hodnota u je dána vztahem: u = Um .sin ωt. (u-okamžitá hodnota napětí, Um ... amplituda napětí, ω ... úhlová frekvence) Polarita napětí se s časem mění a tomu odpovídají periodické změny proudu v připojeném obvodu.

   

  Proměnné napětí s harmonickým průběhem se nazývá střídavé napětí a elektrickým obvodem prochází střídavý proud, který má rovněž harmonický průběh.

   

11