3

Co vyčteme z periodické soustavy prvků

Jednotlivé prvky se zapisují chemickými značkami. Všechny prvky byly zařazeny do tabulky zvané periodická soustava chemických prvků .

Prohlédni si obrázek  zjednodušené periodické soustavy prvků, přečti si o ní několik zajímavostí  a potom odpověz na otázky

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka

Tabulka je uspořádána do sedmi vodorovných řad – period,

                                     do osmi základních sloupečků - skupin

                                    a mezi ně jsou vřazené vedlejší skupiny prvků

V periodě jsou prvky se stoupajícím atomovým číslem (od atomu s jedním valenčním elektronem až po atom s plným obsazením poslední valenční sféry – po vzácný plyn)

Ve skupině jsou prvky se stejným počtem valenčních elektronů. Základní skupiny jsou ty, které mají sloupečky i v 1 – 3.periodě. 

Prvky ve vedlejších skupinách (tzv. přechodné prvky ) mají složitější uspořádání elektronového obalu a nebudeme se jimi zabývat.

Který prvek má atomové číslo 92?
Kolik je v jeho jádru protonů a kolik neutronů u atomů uranu s hmotnostním číslem 235 ?

Jaký rozdíl je mezi skupinou a periodou? Doplň:

Ve skupině jsou prvky
V periodě jsou prvky

Prohlédni si tabulku, doplň chybějící čísla a vyřeš s jejím využitím následující úkoly.

Prvky v odpovědích piš chemickými značkami:

Název prvku

Chemickám značka

Protonové číslo

Počet elektronů

Počet drah v obalu

Počet elektronů na poslední dráze

Lithium

Fluor

Neon

Sodík - Natrium

Chlor

Argon

Proč jsou atomy prvků neutrální?
Které z uvedených prvků jsou ve 2. periodě?
Které z uvedených prvků jsou v 1. skupině?
Liší se u těchto prvků počty elektronů na poslední oběžné dráze (valenční dráze) v obalu?
Které prvky mají nejvíce elektronů v poslední dráze?
Jak se označují prvky v 18. skupině a čím se vyznačují?

Tyto prvky mají nejvyšší možný počet elektronů na poslední dráze v obalu, takže jsou neaktivní čili inertní – tzn., že se obvykle neslučují ani navzájem ani s jinými prvky.

 

Z atomů jiných prvků odtržením nebo přijetím elektronů vznikají ionty.

Které z uvedených prvků mají nejmenší počet elektronů na poslední dráze?
Jaký elektrický náboj má elektron?
Jaký náboj bude mít částice, která vznikne odštěpením elektronu z poslední dráhy?

Takové částice se označují kationty.

Označují se + - např. Li+, Na+

Tyto prvky v 1. skupině (kromě vodíku) se označují alkalické kovy

Prvky ve 2. skupině se označují alkalické zeminy.

Uveď české názvy prvků:  Calcium , Magnesium 

Co znamená zápis Ca2+ ?  

Jaký náboj bude mít částice, která naopak vznikne přijetím elektronu?

Takové částice se označují anionty.

Označují se - , např. Cl-.

Co znamená zápis Cl- ?

Co znamená zápis O2-? 

Kolik valenčních elektronů mají prvky v 17. skupině (ve skupině před netečnými plyny)?

Jsou to tzv. halogeny (halové prvky).

Elektrony na poslední dráze (valenční elektrony) mají největší energii a jsou nejdůležitější pro spojování atomu s jiným atomem.

Doplň do věty na správná místa slova odpuzují, přitahují:

Shodné elektrické náboje se , neshodné elektrické náboje se .

Co z toho plyne? Doplň následující větu:

Přitahují se kationty a .


11