1

Z čeho je hmota kolem nás?

Dnes víme, že veškerá hmota či všechny látky kolem nás jsou z atomů.
Ačkoliv řecké slovo atomos znamená nedělitelný, atomy tvoří menší částice a ty ještě menší částice..

Co tvoří atom?

VK podle https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atom-struc.svg
  1. Podle obrázku doplň vhodná slova tak, aby byly věty obsahově správně
  • Atom se skládá z  a .
  • Elektron má  náboj.
  • Obal atomu je  nabitý.
  • Částici proton značíme symbolem p. má  náboj.
  • Částici  značíme symbolem n. Nemá náboj – je .
  • Jádro atomu má  náboj.

  1. Co lidé ještě zjistili o stavbě atomu a jak to označili
  • Proton má mnohem větší hmotnost než elektron (téměř 2000x).
  • Neutron má přibližně stejnou hmotnost jako proton.

Protony a neutrony dohromady nazýváme nukleony.

Počet nukleonů v jádře se nazývá nukleonové čili hmotnostní číslo, symbol A.

Počet protonů v jádře se nazývá protonové čili atomové číslo, symbol Z

Každý prvek má jiné protonové t.zn. i hmotnostní číslo.

Naznač, jak zjistíš počet neutronů v jádře prvku, když budeš znát nukleonové a atomové číslo.    

Přečti si několik zajímavostí o stavbě hmoty a pak vyjádři svůj názor.

Základní zjednodušené informace o stavbě atomu, jak je naznačuje první obrázek, měli lidé asi před 50 lety. Dnes už víme, že stavba atomů je daleko složitější a k jejímu pochopení lidé dospěli nejen důmyslnými pokusy, ale i využíváním matematiky.

Co dnešní (opět zjednodušené) znalosti dokazují?

Prohlédni si ještě jednou model atomu vodíku – nejjednoduššího prvku .

Zdroj: Wikipedia („Hydrogen“ od Mets501 – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogen.svg#/media/File:Hydrogen.svg)

Poloměr atomu je možno vyjádřit jako 10-10 m

V obrázku je zobrazena úsečka znázorňující poloměr atomu.

Převeď  uvedený rozměr 10-10 m   na mm a vyjádři ho číslem s nulami:  

V atomovém jádru je soustředěno 99,9% hmotnosti atomu.

(Protony a neutrony tvoří  ještě daleko menší částice, tzv. kvarky, rozměr 10-18m).

Protony a neutrony jsou k sobě jakoby slepeny obrovskou silou do nesmírně malého prostoru, který je ještě asi 100 000x menší, než poloměr atomu.

Představu o velikosti těchto sil umožňuje jejich náhlé uvolnění při výbuchu atomové bomby.

Veškerý zbývající prostor atomu představuje atomový obal.

Kolik hmotnosti přibližně připadá na atomový obal?

Elektrony se v tomto obalu pohybují jen jako jakýsi záporně nabitý bod, který ani nelze zachytit na jednom místě.

Je pro tebe představitelný svět atomů, které jsou základem hmoty? Uveď svůj názor:
Co znamená, když se hovoří o využívání atomové (jaderné) energie?
Myslíš, že o hmotě už teď lidé vědí všechno? Napiš svůj názor:

11