L

Průmyslové využívání ropy

Získávání a využívání hornin a nerostů

Historické využívání kovů

Význam železa, jeho zpracování a využívání

Současné problémy spojené s využíváním dalších neobnovitelných zdrojů

Předměty
Číslo úkolu Charakteristika úkolu Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce
1 Chemický průmysl
2 Využívání ropy
3 Recyklace plastů
4 Spotřeba plastů a bioplasty
5 Co je průmysl farmaceutický?
6 Zdroje surovin z neživé přírody
7 Využívání a recyklace hornin
8 Význam vápence
9 Křída a kaolin
10 Co je sklo
11 Sběr a recyklace skla
12 Těžba nerostů u nás
13 Využívání kovů dříve a nyní
14 Sůl kamenná
15 Těžba rud ve světě
16 Příroda nad zlato
17 Od rudy k výrobku
18 Zdroje železa
19 Zpracování železa a jeho slitiny
20 Hutnický průmysl
21 Význam recyklace kovů
22 Vlivy hutnictví na prostředí
23 Barevné kovy
24 Strojírenský průmysl
25 Vzácnost sloučenin fosforu
26 Vzácné kovy v současnosti
27 Lithium a energie