L

Které problémy přinášejí vlivy člověka na prostředí

Problémy  ovzduší, vody, půdy, živé přírody

Důsledky změn v prostředí – ohrožení dalšího vývoje

Rozsahy  a nebezpečí změn

Předměty
Číslo úkolu Charakteristika úkolu Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce
1 Přírodní katastrofy vyvolané člověkem
2 Chemizace prostředí
3 Znečišťování ovzduší
4 Ohrožování ozonosféry
5 Změny skleníkového jevu
6 Změny teploty na zemském povrchu
7 Doklady změn podnebí
8 Možné důsledky změny podnebí
9 Příčiny růstu změn podnebí
10 Sladká voda na Zemi
11 Omezené množství sladké vody
12 Využívání vody ve světě
13 Růst spotřeby vody ve světě
14 Možnosti získávání vody ve světě
15 Co u nás vodu znečišťuje
16 Co ohrožuje mořskou vodu
17 Využívání půdy
18 Jak a co půdu ohrožuje
19 Předpokládané využívání půdy
20 Snižování rozlohy lesů
21 Změny rozmanitosti ekosystémů
22 Změny rozmanitosti druhů
23 Závažnost ohrožování ekosystémů
24 Odlišnosti nároků lidí na prostředí
25 Od problémů místních ke globálním
26 Jak se problémy zvyšují
27 Zhodnotit klady a zápory pokroku