L

Které podmínky prostředí působí na různé organismy 

Jak a které neživé podmínky prostředí  působí na organismy 

Jak se vzájemně ovlivňují organismy 

Co jsou potravní vztahy 

Sledujeme souvislosti a vztahy od populace k ekosystémům….

Jak  a proč člověk ovlivňuje podmínky pro život v přírodě 

Předměty
Číslo úkolu Charakteristika úkolu Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce
1 Které vztahy v přírodě znáš
2 Co můžeme v přírodě pozorovat
3 Co je ekologie
4 Co z prostředí působí na živočicha
5 Prostředí působí na živočichy a rostliny
6 Podmínky ovlivňují život živočichů
7 Podmínky ovlivňují život rostlin
8 Co podmínky pro život zajišťují
9 Co podmínky prostředí musí splňovat
10 Limitující podmínky pro život
11 Rozdílné podmínky pro život na Zemi
12 Vliv světla na život organismů
13 Teplota prostředí ovlivňuje živočichy
14 Teplota prostředí ovlivňuje rostliny
15 Voda ovlivňuje rozšíření organismů
16 Jak voda ovlivňuje život rostlin
17 Jak rozšíření živočichů souvisí s vodou
18 Jak na rostliny působí vlastnosti půdy
19 Co jsou živiny
20 Podle organismů poznáme vlastnosti prostředí
21 Co z prostředí získávají houby
22 Čím se živí živočichové
23 Vyjadřuj potravní vztahy
24 Organismy si navzájem pomáhají
25 Vlivy potravy na živočichy
26 Vztahy mezi živou a neživou částí přírody
27 Potravní vztahy ve vodě
28 Které jsou potravní řetězce
29 Organismy ovlivňují své množství
30 Co je populace
31 Vztah dvou populací
32 Význam rovnováhy v přírodě
33 Navazující vztahy mezi organismy
34 Co je společenstvo
35 Uspořádání společenstva lesa
36 Společenstvo a ekosystém
37 Jehličnatý a listnatý les
38 Co je ekosystém
39 Obnova ekosystému
40 Ekosystémy v jiných částech světa
41 Vliv druhové rozmanitosti na ekosystém
42 Jak u nás lidé měnili lesy
43 Co je pole
44 Význam stopových prvků
45 Jak putují pesticidy
46 Připomeň si správná označení
47 Co je biosféra
48 Život ovlivňuje neživou přírodu
49 Jak kolují prvky v prostředí
50 Souvislosti mezi sférami Země