1

Zeměpis

Klíčové pojmy v RVP

Knihy

Úkoly

 

Země jako vesmírné těleso

  Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních období, světový čas, časová pásma,pásmový čas, datová hranice, smluvený čas

Země jako vesmírné těleso

Země

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

 

Přírodní obraz země

  - krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
- systém přírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, geografická (šířková) pásma, výškové stupně
- systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní oblasti

Přírodní obraz země

Země

21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

Život

3,

Biodiverzita

12, 13,

Ekologie

15, 17, 39, 47,

 

Regiony světa

  charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti)

Regiony světa

Ekologie

32, 35, 39, 40, 47, 48, 49, 50,

Ekologie krajiny

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

 

Vztahy přírody a společnosti

  obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické,hospodářské a kulturní charakteristiky

Vztahy přírody a společnosti

Ekologie

42, 43,

Vývoj vztahů k prostředí

6, 7, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 34,

Nerovnoměrnosti

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

 

Světové hospodářství

  světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, ukazatele hospodářského rozvoje a životní úrovně
Hospodářské procesy

Světové hospodářství

Přírodní zdroje a energie

1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 32, 34, 40, 41, 42,

Využívání zdrojů obnovitelných

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37,

Využívání zdrojů neobnovitelných

6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

 

Problémy životního prostředí

  - krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin 
- principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území přírody
- globální ekologické a environmentální problémy

Problémy životního prostředí

Biodiverzita

31, 32, 44,

Ekologie

10, 11, 48, 49, 50,

Ekologie krajiny

1, 2, 3, 31, 32, 33, 34,

Způsob života a prostředí

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

Globální problémy prostředí

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

 

Společenské a hospodářské prostředí

   

Společenské a hospodářské prostředí

Způsob života a prostředí

2, 3, 4, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

Udržitelný rozvoj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32,

 

Česká republika

  Očekávané výstupy  žák
vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, 
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit
uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států
Minimální doporučená úroveň . 
Žák vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy
charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu
určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy
rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost
uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti
Učivo 
- místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k okolním regionům, základní přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál × bariéry)
Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje; obyvatelstvo: základní geografické, demografické a hospodářské charakteristiky, sídelní poměry

Obyvatelstvo

Nerovnoměrnosti

8, 11, 13, 14, 24,

Krajina u nás

Biodiverzita

29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

Ekologie

2,

Ekologie krajiny

18, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 38,

Přírodní zdroje a energie

7, 8, 9, 23, 29, 30, 32, 34,

Využívání zdrojů obnovitelných

32, 33, 34, 35, 36,

Využívání zdrojů neobnovitelných

12, 15, 16, 22, 24,

Udržitelnost rozvoje

Prostředí a zdraví

49, 54, 57, 58,

Využívání zdrojů obnovitelných

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

Způsob života a prostředí

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

Udržitelný rozvoj

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,


11